Liiketoimintasuunnitelma – lataa ilmainen pohja!

Lukuaika: n. 6 minuuttia
Yrittäjyyskoulu  »  Liiketoiminnan aloittaminen   »   Liiketoimintasuunnitelma – lataa ilmainen pohja!

Mikä on liiketoimintasuunnitelma?

Liiketoimintasuunnitelma on kirjallinen asiakirja, joka kuvaa yrityksen liiketoimintastrategian, tavoitteet, toimintasuunnitelmat ja resurssit. Liiketoimintasuunnitelmaa varten oleva liikeidea usein perustuu yrittäjän osaamiseen ja vahvuuksiin. Liiketoimintasuunnitelma kannattaa laatia yritystä perustettaessa, sillä se auttaa arivioimaan kustannuksia ja menestymistä markkinoilla. Liiketoimintasuunnitelmaan voidaankin kirjata, mitä taitoja yrittäjänä osaat ja mitä osaamista tarvitset vielä lisää. Mikäli kyseessä on tiimi, voit kuvailla koko tiimin osaamista.

Liiketoimintasuunnitelmaa laadittaessa käydään läpi seuraavia asioita:

  1. Selvitetään yrityksen toiminnan tavoitteet ja visio.
  2. Arvioidaan markkinoiden ja kilpailijoiden tilannetta ja mahdollisuuksia.
  3. Suunnitellaan yrityksen liiketoiminnan toteutus, organisaatiorakenne ja toimintamallit.
  4. Arvioidaan yrityksen resurssitarpeita, kuten taloudellisia ja henkilöstöresursseja.
  5. Laaditaan rahoitus- ja taloussuunnitelma.

Milloin liiketoimintasuunnitelma tehdään?

Liiketoimintasuunnitelma voidaan tehdä useassa eri vaiheessa yrityksen elinkaarta, mutta yleisimmin se tehdään uutta liiketoimintaa perustettaessa tai yrityksen kasvun yhteydessä. Liiketoimintasuunnitelma onkin hyödyllinen, kun perustetaan uutta yritystä, sillä se auttaa yrityksen perustajia hahmottamaan liiketoiminnan mahdollisuudet ja riskit sekä kehittämään selkeän ja jäsennellyn strategian.

Kun yritys kasvaa tai laajenee, liiketoimintasuunnitelma auttaa yritystä hahmottamaan kasvun mahdollisuudet ja riskit, sekä kehittämään strategian näiden hyödyntämiseksi. Kun yritys hakee rahoitusta pankilta tai sijoittajilta, on liiketoimintasuunnitelma välttämätön. Rahoittajat haluavat ymmärtää yrityksen liiketoiminnan perusteet ja varmistua siitä, että heidän rahoituksensa käytetään järkevästi, ja yrityksen toiminta on kannattavaa. Starttirahaa hakiessasi, tarvitset liiketoimintasuunnitelman.

Liiketoimintasuunnitelmaa on myös hyvä päivittää aina säännöllisesti. Liiketoimintasuunnitelma ei ole kiveen hakattu, ja se päivittyykin aina yrityksen kehityksen ja markkinatilanteen muutoksien mukaan. Näin varmistetaan, että yritys on toimialan markkinoiden kanssa ajan tasalla, ja että sen strategia vastaa uusia haasteita ja mahdollisuuksia.

Liiketoimintasuunnitelma

Mitä liiketoimintasuunnitelmassa tulee olla?

Liiketoimintasuunnitelmassa tulee olla liikeidean kannalta olennaiset tiedot, joilla voidaan arvioida liikeidean kannattavuutta. Liiketoimintasuunitelman tekeminen on helppoa, eikä sitä kannata jännittää. Liiketoimintasuunnitelma voidaan aluksi tehdä esimerkiksi vain ranskalaisilla viivoilla, eikä sen tarvitse olla pitkä. Perustamisvaiheessa pystyt tekemään liiketoimintasuunnitelman esimerkiksi alla olevilla tiedoilla.

Kuvaus yrityksestä: Yrittäjän ja mahdollisen tiimien jäsenten nimet. Toimiala, jolla yritys tulee toimimaan, yhtiömuoto ja yrityksen alustava nimi. 

Lyhyt kuvaus liikeideasta: Mitä tuotteita tai palveluita myyt, kenelle ja miten? Mitkä ovat suunnitelmasi yrityksen liiketoiminnasta ja ketkä ovat kilpailijasi.  

Tuote- tai palvelusuunnitelma: Ketkä ovat asiakkaasi ja millaista kysyntää tuotteellesi tai palvelullesi on. Mihin tarpeeseen tai ongelmaan tuote tai palvelu vastaa.

Markkinointi- ja myyntisuunnitelma: Kuinka tavoitat asiakkaasi ja myyt tuotteitasi tai palveluitasi. Kerro myös, kuinka markkinoit tuotteitasi tai palveluitasi. 

Operatiivinen suunnitelma: Kuinka yritys aikoo toteuttaa liiketoimintasuunnitelmaa, millaisia resursseja se tarvitsee ja millaisia toimenpiteitä sen tulee tehdä liikeidean onnistumiseksi. 

Taloussuunnitelma: Kuinka rahaliikenne tulee toimimaan sekä kuinka tuotteista tai palveluista saadaan rahaa. Tähän kohtaan on hyvä sisällyttää talousennusteet, tuloslaskelma, tase ja kassavirta. Tässä on hyvä ottaa huomioon myös ensimmäisen laskun lähetys sekä siihen kuuluvat laskun maksuaika sekä maksuehdot.

Riskit ja niiden hallinta: Millaisia riskejä liiketoimintaasi liittyy? Kuinka niihin voi varautua?

Huomaathan, että sinun ei tarvitse aloittaa nollasta liiketoimintasuunnitelman tekemisessä, sillä voit ladata meidän tekemän valmiin liiketoimintasuunnitelman mallin. Luomassamme liiketoimintasuunnitelman pohjassa keskitymme kattamaan kaikki olennaiset näkökohdat, joita tarvitset liiketoimintasuunnitelman luomisessa. Pohjan avulla voit järjestelmällisesti käsitellä yrityksesi tavoitteita, kilpailuympäristöä, kohdemarkkinoita, tuote- tai palveluvalikoimaa, markkinointistrategiaa, organisaatiorakennetta ja taloudellista suunnittelua.

Olemme täällä auttamassa sinua matkalla kohti menestyvää liiketoimintaa. Aloita rakentamalla vakuuttava liiketoimintasuunnitelma, joka auttaa sinua saavuttamaan tavoitteesi. Lataa liiketoimintasuunnitelmapohja täältä!

Miksi liiketoimintasuunnitelma tehdään?

Liiketoimintasuunnitelma tehdään, jotta yrittäjä pystyy hahmottamaan liikeidean toimivuutta sekä mahdollista menestymistä ja potentiaalia toimialan  markkinoilla. Liiketoimintasuunnitelma on tärkeä askel uuden yrityksen perustamisessa tai olemassa olevan yrityksen kehittämisessä. Liiketoimintasuunnitelmassa otetaankin huomioon tärkeitä seikkoja liiketoiminnan kannalta.

Liiketoimintasuunnitelma auttaa yrittäjää hahmottamaan toimialan markkinoita, kilpailutilanetta sekä mahdollisuuksia ja riskejä. Liiketoimintasuunnitelman laatiminen onkin tärkeää, sillä se auttaa suunnittelemaan ja seuraamaan yrityksen kehitystä, sekä arvioimaan yrityksen kannattavuutta ja riskejä.

Liiketoimintasuunnitelma auttaa houkuttelemaan myös mahdollisia sijoittajia ymmärtämään yrityksen liikeidean toimintaa ja potentiaalia. Se auttaa myös hahmottamaan yrityksen taloudellista tilannetta, kuten tuotto- ja kulueriä, investointeja, kassavirtaa ja kannattavuutta. Viimeistelty ja laadukas liiketoimintasuunnitelma voi auttaa vakuuttamaan sijoittajat yrityksen potentiaalista.

Liiketoimintasuunnitelma voi auttaa myös yritysmuodon valinnassa, sillä se tarjoaa kokonaisvaltaisen kuvan yrityksen tavoitteista, toiminnasta ja taloudellisesta tilanteesta. Lisäksi se auttaa hahmottamaan yrityksen tarpeita ja resursseja, ja siten arvioimaan eri yritysmuotojen soveltuvuutta. Liiketoimintasuunnitelma auttaa myös hahmottamaan yrityksen pitkän aikavälin suunnitelmat ja strategiat, mikä on tärkeää oikean yritysmuodon valinnassa. 

Yritystoiminnan alkuvaiheessa on hyvä vertailla eri yritysmuotoja keskenään, ja arvioida, mikä on juuri omaan yritystoimintaan sopiva. Täältä pääset vertailemaan toiminimiyrittäjän ja kevytyrittäjän eroja ja hyötyjä.

Mikä on hyvä liiketoimintasuunnitelma?

Hyvä liiketoimintasuunnitelma on selkeä, realistinen ja kattava. Se auttaa itse yrittäjää ja mahdollisia sioittajia ymmärtämään yrityksen toimintaa ja sen potentiaalia.

Liiketoimintasuunnitelman on oltava selkeä ja helposti luettava. Sen tulee olla yksityiskohtainen mutta tiivis kuvaus yrityksen liiketoiminnasta, sen tuotteista tai palveluista, markkinoista, kilpailijoista ja asiakkaista. Hyvä liiketoimintasuunnitelma on myös realistinen ja perustuu oikeisiin laskelmiin ja taustatyöhön. Se esittää realistisesti yrityksen taloudellisen tilanteen ja mahdollisuudet.

Hyvä liiketoimintasuunnitelma sisältää selkeät tavoitteet ja mittarit, joiden avulla yrityksen menestystä voidaan arvioida. Tavoitteet tulee olla realistisia ja saavutettavissa. Hyvä liiketoimintasuunnitelma on joustava ja reagoi muuttuviin olosuhteisiin. Se ottaa huomioon mahdolliset riskit ja suunnittelee toimenpiteet niiden varalle. Riskien kartoittamisessa voi käyttää apuna esimerkiksi SWOT-analyysiä. Siihen listataan yrityksen vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. Liiketoimintasuunnitelmaan kannattaa sisällyttää myös jo markkinointisuunnitelma, jonka avulla pääset arvioimaan markkinointiin ja mainontaan kuuluvia kustannuksia.

SWOT-analyysi ja riskien tunnistaminen

SWOT-analyysi on yksinkertainen strategisen suunnittelun työkalu, jota käytetään arvioimaan yrityksen sisäisiä vahvuuksia (strengths) ja heikkouksia (weaknesses) sekä ulkoisia mahdollisuuksia (opportunities) ja uhkia (threats). SWOT-analyysi on uein osana liiketoimintasuunnitelmaa, sillä sen avulla pystyy hyvin kokoamaan ja kartoittamaan liikeideaan vaikuttavia tekijöitä.

Vahvuudet: Tämä osio kertoo sinun osaamisestasi ja vahvuuksistasi, sekä liikeidean vahvuuksista. Vahvuuksia voivat olla esimerkiksi asiantuntemus, vahva brändin maine tai lahjakkaat työntekijät.

Heikkoudet: Tässä osiossa käsitellään vielä puuttuvia taitoja ja parantamisen kohteita, sekä liikeidean heikkoja kohtia. Heikkouksia voivat olla esimerkiksi resurssien puute, vanhentunut tekniikka tai mikä tahansa muu parannusta vaativa seikka.

Mahdollisuudet: Tämä osio kertoo mahdollisuuksista, joita voisit hyödyntää markkinoilla. Näitä tekijöitä voivat olla esimerkiksi jo olemassa olevat verkostot, uusi teknogolia tai kehittyvät markkinat. 

Uhat: Tässä osiossa käsitellään uhkia, joita yrityksesi toimintaympäristössä tai markkinoilla voi mahdollisesti olla. Uhkia voivat olla esimerkiksi kilpailu, muuttuvat kuluttajien mieltymykset tai teknologian kehitys, jotka tekevät tuotteista tai palveluista vanhentuneita.

Liiketoimintasuunnitelman SWOT-analyysi toimii hyvin myös riskien hallinnassa, sillä se auttaa tunnistamaan yrityksen nykyisen aseman ja ulkoiset tekijät, jotka voivat vaikuttaa yrityksen menestymiseen tai arvoon. SWOT-analyysi mahdollistaa liiketoimintamahdollisuuksien sekä markkinoiden tarkastelun, jonka perusteella voidaan arivioida yritysidean tuotettavuutta, resursseja, uhkia ja heikkouksia sekä mahdollisia riskejä. SWOT-analyysi tarjoaa työkalut niin sisäisten kuin ulkoisten tekijöiden tarkasteluun mikä mahdollistaa sen, että yritykset voivat tehdä tietoisia päätöksiä, hyödyntää mahdollisuuksia ja hallita haasteita tehokkaasti.

Mitä laskelmia liiketoimintasuunnitelmaan?

Liiketoimintasuunnitelmassa on hyvä olla mukana laskelmia, joiden avulla pystytään hahmottamaan ja arvioimaan yrityksen taloudellista tilannetta. Liiketoimintasuunnitelman laskelmat pitävät sisällään yritystoiminnan kuluja sekä arvioita, kuinka paljon myyntiä yrityksellä tulee olla.

Liiketoimintasuunnitelmaan on hyvä ottaa mukaan liikevaihtolaskelma, joka kertoo kuinka paljon yrityksesi arvioi myyvänsä tuotteita tai palveluita tulevaisuudessa. Liikevaihtolaskelma ottaa huomioon hinnat ja mahdolliset alennukset.

Kustannusarvio on myös tärkeää olla mukana, sillä se kertoo, kuinka paljon yritys arvioi kuluvan rahaa tuotteiden tai palveluiden valmistukseen ja myyntiin. Kustannusarvio ottaa huomioon kaikki kulut, kuten henkilöstökulut, materiaalikulut, vuokrakulut, markkinointikulut jne.

Liiketoimintasuunnitelmaan on hyvä sisällyttää myös laskelmia rahavirrasta, kuinka paljon yritys arvioi saavansa rahaa ja kuinka paljon sitä käytetään. Tähän laskelmaan on hyvä ottaa huomioon myös rahoitusmahdollisuudet ja investoinnit.

Onko liiketoimintasuunnitelma pakollinen?

Liiketoimintasuunnitelma ei ole pakollinen, mutta se on erittäin suositeltavaa. Erityisesti silloin, kun toiminta on vasta alkuvaiheessa eikä valmista asiakaskuntaa tai rahoittajia ole, tarjoaa liiketoimintasuunnitelma yrittäjälle suren avun yrityksen tavoitteiden määrittämisessä, strategian kehittämisessä sekä resurssien hallitsemisessa. Se myös auttaa yritystä valmistautumaan tulevaisuuden haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Liiketoimintasuunnitelma on kuitenkin pakollinen, mikäli tarvitset yrityksellesi rahoitusta tai sijoittajia. On hyvä muistaa, että starttirahaa varten on liiketoimintasuunnitelma pakollinen.

FREE.fi Whatsapp