Tietosuojaseloste

Tässä asiakirjassa kerrotaan FREE-Laskutus Oy:n sekä sen tytär- ja osakkuusyhtiöiden (myöhemmin yhdessä ”FREE”) tarjoamien palveluiden käyttäjien henkilötietojen käsittelystä.

Käytön yhteydessä annettuja henkilötietoja sekä henkilötietoja, jotka rekisteröity muutoin on luovuttanut FREE:lle tai FREE on hankkinut yleisesti saatavilla olevista lähteistä. Tällä sivustolla olevien linkkien kautta mahdollisesti saavutettavien muiden kolmansien osapuolten sivustot toimivat kyseisen sivun ylläpitäjän antamien tietosuojaselosteiden mukaisesti. Käyttäjiä kehotetaan lukemaan kyseiset tietosuojailmoitukset ennen kolmansien osapuolten sivustojen käyttämistä.

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

FREE-Laskutus Oy (2768169-4), jonka rekisteröity toimipaikka on osoitteessa Perhonkatu 6A, 00100 Helsinki. Lisäksi rekisterinpitäjinä toimii Free-Talent Oy (2908044-6) siltä osin kuin se on määrittänyt henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen ja keinot ja käsittelee antamiasi henkilötietoja omassa toiminnassaan.

Yhteyshenkilönä tietosuojaan liittyvissä asioissa toimii molempien edellä mainittujen rekisterinpitäjien toiminnassa, on Petri Jaatinen (petri@free.fi).

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

(1) FREE – palveluiden tarjoamista ja toteuttamista sekä esitettyihin pyyntöihin vastaamista varten. Lisäksi käytämme henkilötietoja muuhun yhteydenpitoon asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa.

(2) markkinointitarkoituksia varten lähettämällä sähköpostitse, viestinä puhelimeen tai tavallisella postilla (jos käyttäjä ilmoittaa osoitteensa) uutiskirjeitä ja/tai kaupallisia tarjouksia tai tietoja FREE:n palveluista ja tuotteista.

Käsittelyllä saatetaan tarkoittaa yhtä tai useampaa seuraavista toimenpiteistä: tietojen keräys, tallentaminen, järjestäminen, rekisteröinti, tutkiminen, säilyttäminen, käsittely, muokkaaminen, valinta, käyttö tai poistaminen.

Henkilötietojen käsittely perustuu siihen, että rekisteröity on FREE:n palveluun rekisteröityessään antanut suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn. Tietojen luovuttaminen on vapaaehtoista, mutta edellytys FREE:n palveluiden käyttämiselle.

Lisäksi välttämättömiksi merkittyjen tietojen antaminen yhteydenottopyynnön vaiheessa (esim. yhteydenottotiedot, pyytäjän nimi, syntymäaika ja sähköpostiosoite) on tarpeen, jos käyttäjä edellyttää, että hänen viestiinsä vastataan. Käyttäjän lähettämistä pyynnöistä riippuen FREE saattaa tarvita myös lisätietoja. Näiden lisätietojen antaminen on vapaaehtoista, mutta jos lisätietoja ei anneta, FREE:n on ehkä vaikeaa tai mahdotonta vastata käyttäjän pyyntöihin.

Jos käyttäjä haluaa tilata uutiskirjeen ja/tai vastaanottaa kaupallisia yhteydenottoja, on sähköpostiosoitteen antaminen välttämätöntä.

Käyttäjän tietojen antaminen verkkosivujen kautta tapahtuu täyttämällä yhteydenottolomakkeeseen siellä kysytyt käyttäjän tiedot. Tietoja voidaan palveluiden tarjoamista ja sopimusten tekemistä varten luovuttaa myös puhelimessa, tapaamisten yhteydessä tai sähköpostitse.

Jos käyttäjä on antanut suostumuksensa tietojensa käsittelyyn myös markkinointitarkoituksia varten, kyseisiä tietoja voidaan käsitellä myös FREE:n palveluja koskevien tilasto-, mielipide- sekä markkinatutkimusten tekemistä varten.

Edellä esitetyn lisäksi FREE voi käyttää uusien asiakkaiden hankinnassa yleisesti saatavilla olevia lähteitä henkilötietojen hankkimiseksi. Tällöin henkilötietojen ryhminä ovat nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite ja oikeusperusteena rekisterinpitäjän oikeutettu etu (artikla 6 kohta f). FREE katsoo, että sillä on oikeutettu etu käyttää yleisistä tietolähteistä saatavilla olevia henkilötietoja omassa liiketoiminnassaan ja pysyäkseen kilpailukykyisenä omassa liiketoimintaympäristössään.

3. Henkilötietojen vastaanottajat

Edellä mainittujen sivustojen palveluihin liittyvät käyttäjän antamat henkilötiedot tallentuvat FREE:n ylläpitämään järjestelmään automaattisesti. Puhelimitse, suullisesti tai sähköpostilla annetut tiedot tallennetaan FREE:n järjestelmään tehtävään määrätyn työntekijän toimesta. Edellä ilmoitettujen tarkoitusten toteuttamiseksi tietoja käsittelevät FREE:n hallinnollinen ja kaupallinen henkilöstö sekä tietojenkäsittely- ja muita palveluita FREE:lle toimittavat yritykset ja niiden henkilökunta (esim. sähköistä markkinointia, sivustojen ylläpito- ja hallintapalveluja toimittavat tahot). FREE on tehnyt ulkopuolisten käsittelijöiden kanssa EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämän henkilötietojen käsittelyä koskevan sopimuksen. Lisäksi FREE voi luovuttaa tietoja yhteistyökumppanilleen, mikäli asiakkaan käyttämän palvelun tai tekemän sopimuksen täytäntöönpano sitä edellyttää. Lisäksi FREE voi luovuttaa henkilötietoja viranomaisille, rahalaitoksille ja vakuutusyhtiöille, joita kaikkia sitoo lakiin perustuva salassapitovelvollisuus.

Vastaanotettuja ja käsiteltäviä tietoja ei edellä mainitun lisäksi luovuteta kolmansille osapuolille, ellei kyse ole tiedoista, joita ei voi yhdistää yksittäiseen henkilöön tai jos luovuttaminen perustuu lakiin tai viranomaisen määräykseen. Tämän lisäksi tietoja voidaan käsitellä ja ne voivat siirtyä yritysjärjestelyiden (kuten liiketoiminnan siirtyminen, fuusio tai jakautuminen) yhteydessä.

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina, salasanoin ja tarvittavin teknisin toimenpitein suojatuilla FREE:n tai sen palveluntuottajan palvelimella. Henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu ja jotka ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitomääräyksiä ja FREE:n edellyttämiä tietosuojaan liittyviä menettelytapoja.

Osa käyttämistämme ns. pilvipalveluista sijaitsee ETA-alueen ulkopuolella. Antaessaan suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn (esim. palveluidemme käytön yhteydessä) rekisteröity antaa nimenomaisen suostumuksensa siihen, että henkilötietoja käsitellään seuraavien Yhdysvalloissa toimivien yritysten toimesta:

Suostumuksen antaessaan rekisteröity on tietoinen siitä, että siirto ETA-alueen ulkopuolelle voi aiheuttaa rekisteröidyille riskejä tietosuojan tason riittävyyttä koskevan EU:n päätöksen ja asianmukaisten suojatoimien puuttumisen vuoksi.

4. Tietoturvasta

FREE käsittelee antamiasi henkilötietoja riittävin ja ajan tasalla olevin teknisin ja organisatorisin suojaustoimin. FREE:n tarkoituksena on minimoida tietojen tuhoutumisen, katoamisen, luvattoman käsittelyn, niihin pääsyn tai ilmoitetuista tarkoituksista poikkeavan käsittelyn vaarat. Käyttäjien tulee kuitenkin olla tietoisia siitä, että esimerkiksi internetin käytössä on aina olemassa tietosuojariskejä, eikä täydellistä tietoturvaa voida taata.

5. Lisätietoja/rekisteröidyn oikeuksista

FREE:n palveluun rekisteröityneiden henkilöiden tietojen säilytysaika määritellään niiden käyttötarkoituksen mukaan. Mikäli tietojen luovuttaminen sivuston kautta johtaa sopimussuhteeseen FREE:n kanssa ja sen palveluiden käyttämiseen, sovelletaan henkilötietojen säilyttämiseen näissä tapauksissa voimassa olevaa lainsäädäntöä (kuten esimerkiksi kirjanpitolakia).

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää tietojen oikaisemista, poistamista, käsittelyn rajoittamista, vastustaa käsittelyä ja hänellä on oikeus siirtää tiedot toiseen järjestelmään lähettämällä tällaista pyyntöä koskeva sähköpostiviesti jäljempänä yksilöityyn sähköpostiosoitteeseen.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus henkilötietojen käsittelyyn, mutta se ei vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Rekisteröity voi myös erikseen vastustaa tietojensa käyttöä suoramarkkinointiin, mikä ei vaikuta FREE:n palveluiden käyttöön muutoin.

Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä käsittelyä koskeva valitus valvontaviranomaiselle, joka Suomessa on tietosuojavaltuutettu (Tietosuojavaltuutetun toimisto, Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki tai tietosuoja@om.fi).

Henkilötietojen antaminen ei perustu lakisääteiseen vaatimukseen. FREE:n järjestelmässä/palvelussa kysyttyjen tietojen luovuttaminen on kuitenkin edellytys sille, että voit tehdä sopimuksen FREE:n kanssa ja käyttää palvelua. Luovutettuja tietoja voidaan käyttää myös automaattiseen käsittelyyn ja päätöksentekoon, kuten profilointiin. Rekisteröidyllä on milloin vain mahdollisuus vastustaa henkilötietojen käyttämistä automaattiseen päätöksentekoon.

Edellä mainittuja oikeuksia käyttääksesi voit ottaa yhteyttä kirjoittamalla osoitteeseen petri@free.fi.

6. Internetin käyttöä koskevat tiedot – Evästeet

Internetin käyttöä koskevat tiedot

Sivuston toimintaa varten käytetyt tietojärjestelmät ja ohjelmat keräävät jonkin verran tiettyjä henkilötietoja, joiden lähettäminen kuuluu internetin tiedonsiirtoprotokolliin. Tällaisia ovat esimerkiksi sivustolla vierailevien käyttäjien tietokoneiden IP- tai toimialueosoitteet, pyydettyjen resurssien URI-osoitteet (Uniform Resource Identifier). Lisäksi tietojärjestelmät ja ohjelmat voivat kerätä palvelimelle tietoja pyyntöjen ajoista, pyynnön menetelmistä, vastaukseksi saatujen tiedostojen koosta, palvelimen vastauksen tilan selvittävistä numerokoodeista (valmis, virhe, jne.), ja muista parametreistä, jotka liittyvät käyttäjän käyttöjärjestelmään ja verkkoon.

Näitä tietoja ei kerätä tai käytetä käyttäjän tunnistamiseen, mutta luonteensa vuoksi käyttäjän tunnistaminen voi olla mahdollista käsittelemällä ja yhdistämällä näitä tietoja kolmansien osapuolten hallinnoimien tietojen kanssa.

FREE käyttää näitä tietoja ainoastaan sivuston käytön anonyymiä tilastointia varten ja jotta voitaisiin varmistaa sivuston oikeanlainen toimivuus.

Kyseisiä tietoja voidaan lisäksi käyttää sivustoa koskevien tietoturva- tai muiden rikosten selvittämiseen. Muissa kuin rikoksen selvittämistä koskevissa tapauksissa sivuston kontakteja koskevat tiedot poistetaan heti käsittelyn jälkeen tai viimeistään seitsemän päivän kuluessa.

Evästeet

Joissakin tapauksissa FREE kerää henkilötietoja eri tekniikoita käyttäen, mukaan lukien evästeet. Evästeet koostuvat sivuston selaimelle (joka saattaa olla oma selaimesi) lähettämistä tiedoista. Tämä tieto voidaan tallentaa tietokoneelle (joka voi olla oma tietokoneesi) tunnisteilla, joista voidaan tunnistaa tietokone, mutta ei käyttäjää.

Saatamme hyödyntää evästeitä palveluidemme ja verkkosivustomme kehittämiseksi, verkkosivuston käytön analysoimiseksi, sekä markkinoinnin kohdentamiseksi ja optimoimiseksi. Tarkoituksena on mahdollistaa sivuston toiminta ja parantaa sen käytettävyyttä sekä tutkia sivuston käyttöä tilastollisesti.

Voit antaa suostumuksesi tai kieltää evästeiden käytön verkkoselaimesi asetuksista. Useimmat verkkoselaimet sallivat evästeet automaattisesti. Huomaathan, että evästeiden estäminen saattaa rajoittaa verkkosivustomme toimivuutta.

7. Lopuksi

Tämän tietosuojaselosteen käännös englannin kielelle on tehty osana FREE:n asiakaspalvelua ja on vapaamuotoinen. Jos käännöksen ja suomenkielisen version välillä olisi eroja, sovelletaan suomenkielistä versiota.

FREE.fi Whatsapp