Käyttöehdot

KÄYTTÖEHDOT FREE-LASKUTUS OY:N PALVELUILLE (22.3.2022)

1. Yleistä

Tämä asiakirja sisältää FREE-Laskutus Oy:n (jäljempänä ”Palveluntarjoaja”) kevytyrittäjille tarkoitetun laskutuspalvelun (jäljempänä ”Laskutuspalvelu”) sekä toiminimiyrittäjille ja osakeyhtiömuodossa toimiville yrittäjille tarkoitetun palvelun (jäljempänä ”Yrittäjäpalvelu”) sekä muiden Palveluntarjoajan palveluiden (kaikki nämä palvelut yhdessä jäljempänä ”Palvelu”) käyttöä koskevat käyttöehdot (”Käyttöehdot”). Näissä Käyttöehdoissa määritellään Palveluntarjoajan ja Palvelun käyttäjän (”Palvelunkäyttäjä”) välisen sopimussuhteen sisältö sekä osapuolien väliset oikeudet ja velvollisuudet.

2. Sopimussuhteen syntyminen ja muutokset

Osapuolien välille syntyy sopimus, kun Palvelunkäyttäjä rekisteröityy Palvelun käyttäjäksi ja hyväksyy nämä Käyttöehdot. Rekisteröityessään Palvelunkäyttäjä sitoutuu noudattamaan Käyttöehtoja ja Palvelun muita ehtoja, sääntöjä ja ohjeita, sekä vakuuttaa että hän on tutustunut Palvelun käyttöön ja ettei hänellä ole tiedossaan Palvelun käyttämistä estäviä seikkoja.

Palveluntarjoaja varaa oikeuden päättää, kenet se hyväksyy Palvelunkäyttäjäksi ja toisaalta kenen osalta se hylkää oikeuden käyttää Palvelua.

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa Palvelun ominaisuuksia tai näitä Käyttöehtoja vastaamaan viranomaismääräyksiä tai muutoin harkintansa mukaan. Ehtojen muutokset tulevat voimaan, kun niistä on ilmoitettu Palvelunkäyttäjälle. Käyttämällä Palvelua ilmoituksen lähettämisen jälkeen käyttäjä hyväksyy voimassa olevat käyttöehdot muutoksineen. Palvelunkäyttäjä saa käyttää Palvelua ainoastaan kulloinkin voimassa olevien Käyttöehtojen ja soveltuvan lainsäädännön sekä hyvän tavan mukaisesti.

Palvelu saattaa sisältää lisäpalveluita kuten erilaisia tukipalveluita ja asiakaspalvelua, joiden erilliset käyttöehdot ovat Palvelussa.

3. Osapuolien välinen sopimussuhde

Palveluntarjoajan ja Palvelunkäyttäjän välinen sopimussuhde sisältää Palvelunkäyttäjän työn laskuttamisen sekä muut nimenomaisesti määritellyt palvelut. Palvelunkäyttäjä ei työskentele Palveluntarjoajan alaisuudessa tai tämän johdon ja valvonnan alaisuudessa. Palveluntarjoajan ja Palvelunkäyttäjän välinen sopimussuhde ei ole luonteeltaan työsopimuslain (2001:55) 1 §:n tai työeläkelainsäädännön mukainen työsuhde, eikä osapuolien välille synny työsopimussuhdetta, ellei niin erikseen nimenomaisesti kirjallisesti sovita. Palvelunkäyttäjä on itse velvollinen huolehtimaan siitä, että työssä noudatetaan soveltuvia työturvallisuusmääräyksiä, työaikamääräyksiä ja muita soveltuvia lakeja ja määräyksiä.

Palvelunkäyttäjällä ei ole oikeutta edustaa Palveluntarjoajaa eikä tehdä Palveluntarjoajan nimissä minkäänlaisia sopimuksia, kuten tilauksia, hankintoja, luottosopimuksia, työsopimuksia tai toimeksiantosopimuksia. Palvelunkäyttäjä ei saa väittää kolmansille tahoille olevansa Palveluntarjoajan työntekijä tai edustaja.

4. Sopimussuhteet Toimeksiantajien kanssa

Palvelunkäyttäjä hankkii itse toimeksiantonsa ja sopii suoraan toimeksiantajiensa kanssa laskutushinnasta ja muista toimeksiannon ehdoista. Palveluntarjoaja ei tule toimeksiantosopimuksen osapuoleksi, ellei niin erikseen etukäteen kirjallisesti sovita Palveluntarjoajaa edustamaan oikeutetun henkilön hyväksynnällä. Palvelua ei saa käyttää tilanteissa, joissa Palvelunkäyttäjän ja toimeksiantajan välillä on tai heidän välilleen muodostuu työsopimuslain mukainen työsuhde.

Palvelunkäyttäjä vastaa toimeksiantajalleen kaikista toimeksiantoon liittyvistä vastuista, sopimuksista, sitoumuksista ja velvoitteista sekä tekemistään työsuorituksista ja niiden viivästymisestä ja virheellisyydestä. Palveluntarjoajan vastuulle ei kuulu Palvelunkäyttäjän toiminnan, toimeksiantojen tai laskujen kannattavuuden, laillisuuden tai oikeellisuuden selvittäminen. Palveluntarjoajan vastuulle ei kuulu Palvelunkäyttäjän ja toimeksiantajien erimielisyyksien selvittäminen eikä mahdollisten vahinkojen korvaaminen toimeksiantajille tai kolmansille osapuolille, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu.

Toiminnan luonteesta johtuen Palveluntarjoajan mahdollisuus varmistua Toimeksiantajan kanssa tehdyn sopimuksen tekemisestä ja täyttämisestä on rajoittunut maksun saamiseen Toimeksiantajalta. Näin ollen osapuolia sitova ja osapuolien velvoitteet perustava myyntitapahtuma toteutuu vasta sillä hetkellä, kun Toimeksiantaja maksaa saamansa laskun Palveluntarjoajan tilille. Palveluntarjoajan lähettämä lasku Toimeksiantajalle on tarjous Palveluun kuuluvien toimien suorittamisesta ko. laskun osalta maksun tapahduttua. Palvelunkäyttäjän tulee huolehtia siitä, että toimeksiantaja on tietoinen Palveluntarjoajan ja Palvelunkäyttäjän välisestä sopimussuhteesta sekä näiden Käyttöehtojen sisällöstä ja hyväksyy ne.

Palvelunkäyttäjän tulee hinnoitella työnsä ottaen huomioon, ettei Palveluntarjoaja ole Palvelunkäyttäjän työnantaja ja Palvelunkäyttäjälle aiheutuu kuluja mm. mahdollisesta YEL-vakuuttamisvelvollisuudesta. Laskutushinnasta Palvelunkäyttäjälle tulevan tulon tulee olla yrittäjämäinen toiminta huomioon ottaen kohtuullisella tasolla, ja mahdollisesti soveltuvien lakien ja määräysten mukainen.

5. Laskutuspalvelua koskevat ehdot

5.1. Laskutuspalvelun käyttäjät

Laskutuspalvelua voivat käyttää vain yksityishenkilöt ilman Y-tunnusta eli ns. kevytyrittäjät. Palvelunkäyttäjällä on oikeus käyttää Palvelua vain oman työnsä laskuttamiseen sekä omaan työhön välittömästi liittyvien kilometrikorvausten ja päivärahojen laskuttamiseen, ellei osapuolten välillä ole erikseen toisin sovittu. Osapuolet voivat erikseen sopia esimerkiksi Palvelunkäyttäjän toimeksiantoon liittyvien materiaalien tai vuokralaitteiden tilaamisesta Palveluntarjoajan nimissä ja niiden edelleen laskuttamisesta Toimeksiantajalta.

Palvelunkäyttäjällä ei ole työvelvoitetta eikä velvollisuutta käyttää Palvelua kaikissa toimeksiannoissaan. Palvelunkäyttäjän ja Palveluntarjoajan välinen sopimussuhde ja mm. vakuutukset ovat kuitenkin voimassa vain niissä toimeksiannoissa, joihin Palvelua käytetään. Palveluntarjoaja laskuttaa ainoastaan ne toimeksiannot, jotka Palvelunkäyttäjä pyytää Palveluntarjoajaa laskuttamaan siihen tarkoitetulla ilmoituslomakkeella.

5.2. Laskutus

Palveluntarjoaja laskuttaa Palvelunkäyttäjän toimeksiantajalta Palvelunkäyttäjän ja Toimeksiantajan välillä sovitun laskutushinnan Palveluntarjoajan pankkitilille Palveluntarjoajan arvonlisäverotunnisteella. Palveluntarjoaja vastaa laskutukseen liittyvien arvonlisäverojen perimisestä, ilmoittamisesta ja tilittämisestä Verohallinnolle.

5.3. Palkanmaksu

Palveluntarjoajalle syntyy suoritusvelvollisuus Palvelunkäyttäjää kohtaan ja muut palkanmaksuun liittyvät velvoitteet vasta, kun Toimeksiantaja on maksanut laskun Palveluntarjoajan tilille, tai kun Palveluntarjoaja on tehnyt päätöksen Ennakkopalkan maksamisesta. Toimeksiantajan Palveluntarjoajalle maksamasta arvonlisäverottomasta laskutushinnasta vähennetään Palvelunkäyttäjän toimittaman verokortin mukainen ennakonpidätys (verokortin tai muun lainmukaisen tiedon puuttuessa pidätetään 60 %), kulloinkin voimassa olevat laskutuspalveluihin sovellettavat lakisääteiset työnantajamaksut yms. maksut sekä Palvelun käytöstä perittävä palvelumaksu ja lisämaksu.

Vähennysten jälkeen jäljelle jäävä summa on Palvelunkäyttäjän nettopalkka, ja se maksetaan Palvelunkäyttäjän pankkitilille (mikäli se on suomalainen tili) kolmen (3) arkipäivän kuluessa siitä, kun toimeksiantajan suoritus on Palveluntarjoajan tilillä. Palveluntarjoaja ei vastaa pankkien maksuliikenteen häiriöiden tai muiden vastaavien seikkojen aiheuttamista viivästyksistä.

Palveluntarjoaja vastaa palkanmaksuun liittyvistä lakisääteisistä velvoitteista kuten palkkalaskelmien laatimisesta ja tulorekisteri-ilmoitusten tekemisestä.

Palvelunkäyttäjän tulee ilmoittaa Palveluntarjoajalle sairausvakuutusmaksun maksamisvelvollisuuden selvittämiseksi, onko hän YEL-vakuuttamisvelvollinen. Tilanteen muuttumisesta tulee ilmoittaa Palveluntarjoajalle viipymättä. Virheellisen tiedon aiheuttamasta liian suurista tai pienistä vähennyksistä ja niiden aiheuttamista lisämaksuista ja kuluista vastaa Palvelunkäyttäjä, eikä Palveluntarjoajalla ole velvollisuutta esim. hakea palautuksia liikamaksuista.

Matkakustannusten ja muiden kulujen korvaamisessa Palvelunkäyttäjälle noudatetaan kulloinkin voimassa olevia lainsäännöksiä ja Verohallinnon ohjeita. Korvaukset voivat ohjeiden mukaisesti olla verovapaita, ne voidaan maksaa ennakonpidätystä toimittamatta tai ne voidaan katsoa palkaksi. Palvelunkäyttäjän vastuulla on toimittaa Palveluntarjoajalle Palvelua käyttäen kulukorvauksen maksamisen edellyttämä matkalasku, joka sisältää Verohallinnon edellyttämät tiedot, ja muut mahdollisesti tarvittavat tiedot ja tositteet, sekä suorituksen oikean verokohtelun määrittämiseksi tarvittavat tiedot. Palvelunkäyttäjä vastaa siitä, että kaikki hänen antamansa tiedot ovat oikeita ja riittäviä, ja on velvollinen korvaamaan Palveluntarjoajalle virheellisten tai puutteellisten tietojen perusteella maksuunpantavat verot, maksut ja muut Palveluntarjoajalle aiheutuvat seuraamukset.

5.4. Palvelumaksu ja lisämaksut

Toimeksiantajan maksamasta laskusta kertyneestä arvonlisäverottomasta suorituksesta veloitetaan palkanmaksun yhteydessä Palveluntarjoajan hinnaston mukainen palvelumaksu sekä lisämaksu. Maksujen suuruus on riippumaton siitä, kuinka suuri osa suorituksesta maksetaan Palvelunkäyttäjälle palkkana ja kuinka suuri kulukorvauksena. Palvelumaksun ja lisämaksun sisältämät palvelut on eritelty Palveluntarjoajan hinnastossa.

Palvelunkäyttäjältä voidaan periä lisäpalvelumaksu enintään 3 %, mikäli hän käyttää Palveluntarjoajan Ennakkopalkka-toimintoa saadakseen palkan ennen kuin toimeksiantaja on maksanut laskunsa, jonka toimeksiantaja on vahvistanut. Ennakkopalkan ehtona on, että samalta toimeksiantajalta, jolta ennakkopalkkaa pyydetään, on ennestään kolme hyväksyttyä ja maksettua laskua palvelunkäyttäjälle. Pikasiirrosta eli siirrosta ilman pankkiviivettä peritään hinnaston mukainen maksu.

5.5. Vakuutukset

Palvelunkäyttäjää ei ole vakuutettu lakisääteisellä tapaturmavakuutuksella, vaan Palveluntarjoajan ottamalla tapaturmavakuutuksella, joka on voimassa kulloistenkin ehtojensa mukaisesti. Palveluntarjoaja on vakuuttanut Palvelunkäyttäjän myös vastuuvakuutuksella, joka on voimassa kulloistenkin ehtojensa mukaisesti. Vastuuvakuutuksen omavastuusta vastaa kokonaisuudessaan Palvelunkäyttäjä, jollei toisin ole sovittu tai Palveluntarjoaja ole toisin ilmoittanut.

5.6. YEL-vakuutus

Lähtökohtaisesti YEL-vakuuttaminen ja vakuutusmaksujen maksaminen on Palvelunkäyttäjän vastuulla. Yrittäjä on henkilökohtaisessa vastuussa YEL-työeläkevakuutusmaksuistaan. Palvelunkäyttäjä suostuu siihen, että Palveluntarjoaja ottaa Palvelunkäyttäjälle YEL-vakuutuksen silloin, kun se lakien ja säädöksien sekä niiden tulkintojen mukaan on otettava. Palveluntarjoajalla on oikeus hoitaa palvelunkäyttäjän YEL-vakuutusasiaa palvelunkäyttäjän puolesta eläkeyhtiön kanssa, kuten oikeus valvoa Palvelunkäyttäjän vuosittaista työtuloa ja aktivoida ja päättää Palvelunkäyttäjälle YEL-vakuutussopimus. Lisäksi on oikeus ilmoittaa käyttäjälle vakuutuksen peruuntumisesta ja valtuutus käyttää palvelunkäyttäjän osalta Varmaan tai muuhun YEL – vakuutusyhtiöön kirjautuneen asiakkaan verkkopalvelua YEL-vakuutusasioiden hoitoon. Palvelunkäyttäjä antaa Palveluntarjoajalle oikeuden sopia puolestaan YEL-vakuutuksestaan ja kilpailuttaa sen tarjoajat parhaaksi katsomallaan tavalla tai sopia siitä yhteistyökumppaninsa kanssa. Palveluntarjoajalla on oikeus pidättää YEL-maksut Palvelunkäyttäjän palkasta ja tilittää varat vakuutusyhtiölle sovittua korvausta vastaan. Palvelunkäyttäjä antaa Palveluntarjoajalle oikeuden toimittaa eläkeyhtiölle tietoja maksetuista palkoista, joka auttaa YEL-vakuutuksen oikean alkamisajan määrittelyssä tai vakuutuksen päättämisen määrittelyssä. Palveluntarjoajalla on oikeus saada tietoa eläkeyhtiöltä palvelunkäyttäjää koskien, esim. YEL-vakuutusta koskevista päätöksistä sekä maksu- ja laskutustiedoista.

5.7. Työttömyysturva

Palvelunkäyttäjä on tietoinen siitä, että hänet katsotaan työttömyysturvaan liittyvissä asioissa yrittäjäksi.

Palvelunkäyttäjä valtuuttaa Palveluntarjoajan sopimaan puolestaan yrittäjäintyöttömyyskassan jäsenyydestä ja kilpailuttamaan sen tarjoajat puolestaan parhaaksi katsomallaan tavalla. Palvelunkäyttäjä voi palvelussa itse päättää ottaako hän mahdollisesti tarjolla olevia ylimääräisiä sosiaalietuihin rinnastettavia tarjouksia ja/tai muita tarjouksia käyttöönsä. Palvelunkäyttäjä ei sitoudu hyväksymään tämänkaltaisia Palveluntarjoajan tarjoamia ylimääräisiä palveluja, vaan Palvelunkäyttäjällä on mahdollisuus hyväksyä tai olla hyväksymättä lisäpalvelut.

6. Yrittäjäpalvelua koskevat ehdot

6.1. Yrittäjäpalvelun käyttäminen

Yrittäjäpalvelua voivat käyttää yksityiset elinkeinonharjoittajat sekä toimintaa osakeyhtiömuodossa harjoittavat henkilöt, joilla on tai joille hankitaan Y-tunnus. Palvelun käyttö edellyttää Palvelunkäyttäjältä tunnistautumista. Tunnistautunut henkilö ja ko. osakeyhtiö ovat yhteisvastuullisesti vastuussa mm. näiden Käyttöehtojen noudattamisesta ja kaikkien velvoitteiden täyttämisestä ja maksujen tekemisestä Palveluntarjoajalle.

Palveluntarjoaja vastaa Käyttöehtojen mukaisesti Palvelunkäyttäjän Y-tunnuksen hankkimisesta eli yrityksen perustamisesta Palvelunkäyttäjän antamien ja hyväksymien tietojen perusteella, sekä näissä Käyttöehdoissa ja Palvelussa määritellyistä tehtävistä, lakisääteisistä maksuista ja ilmoituksista rekisteröitymisen jälkeiseltä ajalta. Vastineeksi Palvelunkäyttäjä maksaa Palveluntarjoajalle kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisen Palvelupalkkion ja muut mahdolliset maksut.

Palveluntarjoaja tai kukaan sen työntekijöistä ei tule lakisääteiseen vastuuasemaan Palvelunkäyttäjän yrityksessä, vaan yrityksen toimielimien jäsenenä on ainoastaan Palvelunkäyttäjä ja siihen erikseen suostumuksensa antaneet henkilöt, jotka vastaavat yritystoimintaan liittyvistä lakisääteisistä velvoitteista sekä Palvelun käyttämisen aikana että sopimuksen päättymisen jälkeen. Palvelunkäyttäjä vastaa ja vakuuttaa, että hän ja muut yrityksessä vastuuasemassa olevat henkilöt ovat tietoisia näistä velvoitteista.

6.2. Laskutus ja asiakasvaratili

Palveluntarjoaja laskuttaa Palvelunkäyttäjän toimeksiantajalta Palvelunkäyttäjän ja toimeksiantajan välillä sovitun laskutushinnan Palveluntarjoajan pankkitilille. Palveluntarjoajalle syntyy suoritusvelvollisuus Palvelunkäyttäjää kohtaan ja muut laskutukseen liittyvät velvoitteet vasta, kun Toimeksiantaja on maksanut laskun Palveluntarjoajan tilille. Suorituksesta vähennetään kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti Palvelun veloitukset, mahdollisten lisäpalveluiden veloitukset ja muut Palveluntarjoajan saatavat Palvelunkäyttäjältä, jonka jälkeen jäljelle jäävä summa siirretään Palveluntarjoajan asiakasvaratilille. Asiakasvaratilillä Palvelunkäyttäjän varat pidetään erillään Palveluntarjoajan varoista, ja kirjanpidollisesti erillään muiden palvelunkäyttäjien varoista.

Palveluntarjoaja saa käyttää asiakasvaratiliä ja sillä olevia Palvelunkäyttäjän varoja maksaakseen Palvelunkäyttäjän puolesta Palvelun mukaisia palveluita ja lisäpalveluita. Palvelunkäyttäjä hyväksyy sen, että Palvelun käyttämisestä johtuvat veloitukset ovat etusijalla muihin maksuihin nähden. Palvelunkäyttäjällä on oikeus nostaa ja siirtää varoja asiakasvaratililtä palkkana tai muutoin Palvelun ehtojen mukaisesti.

Palveluntarjoaja ei vastaa asiakasvaratilin oikeudellisuudesta, jos Palvelua on käytetty Käyttöehtojen taikka lakien ja määräysten vastaisesti.

6.3. Kirjanpito

Palveluntarjoaja laatii Palvelunkäyttäjän kirjanpidon lakien ja määräysten mukaisesti käytössään olevien tietojen pohjalta. Palvelunkäyttäjä on velvollinen toimittamaan riittävät ja oikeat tiedot Palveluntarjoajalle ja tarkastamaan kirjanpidon ja luotujen raporttien oikeellisuuden. Palveluntarjoaja on vastuussa vain siitä, että kirjanpito on laadittu sille annettujen tietojen mukaisesti.

Kirjanpidon laatiminen edellyttää, että kaikki Palvelunkäyttäjän Y-tunnuksella harjoitettava toiminta tapahtuu Palvelun kautta.

Palveluntarjoaja sitoutuu toimittamaan Palvelunkäyttäjälle tämän kirjanpitoaineiston sopimuksen päättyessä.

6.4. Verotus

Palveluntarjoaja sitoutuu huolehtimaan Palvelunkäyttäjän arvonlisäveroilmoitusten ja veroilmoitusten laatimisesta ja lähettämisestä sille annettujen tietojen pohjalta.

Laskut toimeksiantajille lähetetään Palvelunkäyttäjän Y-tunnuksella ja Palvelunkäyttäjän arvonlisäverotunnisteella, mikäli lasku on arvonlisäverollinen. Arvonlisäverovelvollisuus ja esim. alarajahuojennuksen soveltuminen on aina Palvelunkäyttäjän vastuulla, ja Palvelunkäyttäjä on esim. velvollinen selvittämään, kuuluuko asiakas käänteisen arvonlisäverovelvollisuuden piiriin ja ilmoittamaan tästä Palveluntarjoajalle.

Palvelunkäyttäjällä on vastuu omasta verotuksestaan ja veroilmoituksen toimittamisesta, jollei toisin ole erikseen sovittu. Palvelunkäyttäjä sitoutuu noudattamaan Palvelun ohjeistusta henkilökohtaisten ilmoituksiensa osalta.

6.5. Etuudet

Palvelunkäyttäjällä on vastuu selvittää, miten toiminta voi vaikuttaa Palvelunkäyttäjän mahdollisiin etuuksiin, eikä Palveluntarjoaja vastaa vaikutuksista niihin.

6.6. Valtuutukset

Palvelunkäyttäjä valtuuttaa Palveluntarjoajan hoitamaan puolestaan kaikki Palveluun kuuluvat toimet ja sitoutuu antamaan Palveluntarjoajalle kaikki niihin ja mahdollisiin lisäpalveluihin kuuluvat valtuutukset.

6.7. Rahanpesu- ym. säädökset

Palveluntarjoaja on sitoutunut noudattamaan kansainvälisiä ohjeistuksia terrorismin rahoituksen ja rahanpesun estämiseksi. Palveluntarjoajalla on oikeus näihin asioiden liittyen seurata Palvelussa tapahtuvia toimintoja ja tehdä niistä tarpeen mukaan ilmoitukset eri viranomaisille. Palvelunkäyttäjä sitoutuu ilmoittamaan Palveluntarjoajalle erillisilmoituksella mahdolliset lisäilmoitusta vaativat asiat, kuten sen onko hän poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö tai tällaisen henkilön lähipiiriä. Palvelunkäyttäjän laiminlyödessä velvoitteensa tehdä em. erillisilmoitus, tämä sopimus purkautuu välittömästi ilman korvausvelvollisuutta Palveluntarjoajan puolelta.

6.8. Palvelumaksu ja muut maksut

Toimeksiantajan maksamasta laskusta kertyneestä arvonlisäverottomasta suorituksesta veloitetaan Palveluntarjoajan hinnaston mukainen palvelumaksu sekä muut hinnaston mukaiset maksut.

6.9. Vakuutukset

Palveluntarjoaja ei huolehdi Palvelunkäyttäjän vakuuttamisesta. Palvelunkäyttäjän omalla vastuulla on hankkia toimintaansa nähden tarpeelliset ja tarkoituksenmukaiset vakuutukset.

6.10. Sopimuksen voimassaolo

Palveluntarjoajan ja Palvelunkäyttäjän välinen sopimus on voimassa toistaiseksi. Palvelunkäyttäjä voi irtisanoa sopimuksen kirjallisesti päättymään yhden (1) kuukauden ja Palveluntarjoaja kolmen (3) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen.

7. Laskujen lähettäminen ja maksuehdot

Palveluntarjoaja sitoutuu laskuttamaan Palvelunkäyttäjän Palvelussa olevalla ilmoituslomakkeella ilmoittamat toimeksiannot kolmen (3) arkipäivän sisällä ilmoituksen jättämisestä. Palveluntarjoaja laskuttaa toimeksiantoon perustuvan määrän yhdellä kertaa ja kahden (2) viikon maksuajalla, ellei toimeksiantajan laskutusohjeissa ole toisin ohjeistettu. Palveluntarjoaja pidättää kuitenkin oikeuden olla hyväksymättä ja lähettämättä laskuja, jotka ovat näiden käyttöehtojen tai Palveluntarjoajan käytäntöjen vastaisia.

8. Luottotappiot

Riski toimeksiantajien maksukyvystä ja -halukkuudesta sekä luottotappioista on Palvelunkäyttäjällä. Mikäli Palveluntarjoaja on jo maksanut Palvelunkäyttäjälle suorituksen sellaisen laskun perusteella, jota toimeksiantaja ei maksa kokonaan tai osittain, tai Palveluntarjoaja on jostain muusta syystä maksanut Palvelunkäyttäjälle enemmän kuin olisi pitänyt, on Palvelunkäyttäjä vaadittaessa velvollinen palauttamaan saamansa suorituksen Palveluntarjoajalle vastaavalta osin.

9. Immateriaalioikeudet

Yksinomainen tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet Palveluun ja sen sisältöön, aineistoon ja materiaaliin sekä tuotenimiin on Palveluntarjoajalla tai sen yhteistyökumppaneilla. Palveluntarjoaja ei myönnä Palvelunkäyttäjälle mitään oikeuksia ko. sisältöön tai immateriaalioikeuksiin, ellei toisin erikseen sovita.

Palvelunkäyttäjälle kuuluvat immateriaalioikeudet Palveluun toimitettuun materiaaliin säilyvät Palvelunkäyttäjällä, eikä Palveluntarjoaja käytä niitä muuhun kuin Palvelun tarkoituksen toteuttamiseen.

10. Tietojen oikeellisuus

Palvelunkäyttäjän tulee pitää käyttäjätunnuksensa ja salasanansa vain niiden henkilöiden tietona, joilla on oikeus käyttää Palvelua hänen puolestaan ja nimissään, ja hän vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan tapahtuvasta asioinnista Palvelussa.

Palvelunkäyttäjä vastaa siitä, että kaikki käyttäjätunnuksella Palveluun annetut henkilötiedot ja muut tiedot mm. laskutukseen, kirjanpitoon, verotukseen ja kulukorvauksiin liittyen ovat oikeita, riittäviä, ajantasaisia ja kuuluvat liiketoimintaan eivätkä ne riko kolmansien osapuolien immateriaalioikeuksia tai ole muuten lainvastaisia. Palveluntarjoaja ilmoittaa mahdollisista väärinkäytösepäilyistä aina viranomaisille.

11. Salassapito, henkilötiedot ja tietojen käyttäminen

Palveluntarjoaja sitoutuu pitämään kaiken Palvelunkäyttäjään liittyvän luottamukselliseksi katsottavan aineiston luottamuksellisena sekä käyttämään sitä ainoastaan Palveluntarjoajan sekä Palvelunkäyttäjän välisessä yhteistyössä. Tämä velvoite pysyy voimassa toistaiseksi myös osapuolien välisen sopimuksen muuten päättyessä.

Palveluntarjoaja käsittelee Palvelun välityksellä saatavia henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön edellyttämällä tavalla ja tietosuojaselosteen mukaisesti. Palvelunkäyttäjä antaa suostumuksensa Palveluun tallentamiensa tietojen käsittelyyn kaikilla Palvelun tarjoamisen ja liiketoiminnan edellyttämillä tavoilla. Palveluntarjoajalla on oikeus tarkistaa tietojen oikeellisuus, poistaa ja editoida tietoja sekä käyttää niitä Palvelun jatkokehittämiseen, viestintään ja markkinointiin, mukaan lukien Palvelunkäyttäjälle kohdennettu viestintä ja/tai markkinointi. Palvelunkäyttäjä vakuuttaa tutustuneensa Palveluntarjoajan tietosuojaselosteeseen ja antaa nimenomaisen suostumuksensa sille, että hänen tietojaan voidaan käyttää automaattiseen päätöksentekoon ja käsittelyyn, kuten profilointiin.

Siltä osin kuin Palvelunkäyttäjä on Palvelussa käsiteltävien henkilötietojen osalta rekisterinpitäjä ja Palveluntarjoaja henkilötietojen käsittelijä, sovelletaan henkilötietojen käsittelyä koskevia ehtoja. Palvelunkäyttäjä vakuuttaa tutustuneensa henkilötietojen käsittelyä koskeviin ehtoihin ja hyväksyy ehdot ryhtyessään käyttämään Palvelua.

12. Palvelun saatavuus ja virheet

Palvelu on käytettävissä Palveluntarjoajan palvelimella. Palveluntarjoaja pyrkii toimimaan siten, että Palvelu on keskeytyksettä saatavilla, mutta Palveluntarjoaja ei vastaa katkoista Palvelun saatavuudessa. Palveluntarjoajalla on perustellusta syystä oikeus milloin tahansa keskeyttää tai lopettaa Palvelun tai sen osan tarjoaminen kokonaan tai osittain.

Palvelunkäyttäjän on velvollinen ilmoittamaan Palveluntarjoajalle havaitsemistaan käyttökatkoista tai virheistä Palvelun toiminnassa.

13. Palvelun tarjoamisen lopettaminen, vahingonkorvaus ja kuittausoikeus

Mikäli Palvelunkäyttäjä rikkoo Palvelun käyttöehtoja, lakeja tai määräyksiä, taikka laiminlyö sopimuksen mukaisen maksun suorittamisen Palveluntarjoajalle kehotuksesta huolimatta, on Palveluntarjoajalla oikeus lopettaa Palvelun tarjoaminen sekä mitätöidä Palvelunkäyttäjän käyttäjätunnus välittömästi. Käyttöehtoja rikkoneen tai muuten Palveluntarjoajalle vahinkoa aiheuttaneen Palvelunkäyttäjän on korvattava aiheuttamansa välittömät ja välilliset vahingot täysimääräisesti Palveluntarjoajalle.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat Palvelunkäyttäjän Palvelun kautta laskutetusta työstä, muusta Palvelun käyttämisestä tai sen ominaisuuksista tai virheistä, Palvelun käyttökatkoista taikka tietojen tai tiedostojen tuhoutumisesta, katoamisesta, muuttumisesta, viivästymisestä tai tästä aiheutuneista vahingoista ja kuluista, kuten tiedostojen uudelleen luomisen aiheuttamista kustannuksista. Kaikissa tapauksissa Palveluntarjoajan korvausvastuu rajoittuu aina korkeintaan pakottavan lainsäädännön mukaiseen vastuuseen, eikä Palveluntarjoaja vastaa välillisten vahinkojen korvaamisesta.

Palveluntarjoajalla on oikeus kuitata saatavansa Palvelunkäyttäjältä tälle maksettavasta nettopalkasta tai muusta suorituksesta taikka hallussaan olevista Palvelunkäyttäjän varoista täysimääräisesti.

14. Riitojen ratkaisu ja sovellettava laki

Tätä sopimusta tai Palvelua koskevat riidat, joita ei saada neuvotteluilla sovittua, ratkaistaan ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa. Tähän sopimukseen ja Palveluun sovelletaan Suomen lakia.

15. Ehtojen kieli

Käyttöehtojen käännös englannin kielelle on tehty osana FREE:n asiakaspalvelua ja on vapaamuotoinen. Jos käännöksen ja suomenkielisen version välillä on eroja, sovelletaan suomenkielistä versiota.

FREE.fi Whatsapp