Liikeidea ja yritysidea | Ota nämä asiat huomioon!

Lukuaika: n. 5 minuuttia
Yrittäjyyskoulu  »  Liiketoiminnan aloittaminen   »   Liikeidea ja yritysidea | Ota nämä asiat huomioon!

Mikä on liikeidea?

Liikeidea on kuvaus siitä, minkälaista toimintaa yritys aikoo harjoittaa. Liikeidea kertoo, minkälaisia tuotteita tai palveluita yritys tarjoaa, kenelle niitä tarjotaan, minkälaisella markkinointitaktiikalla ja kuinka niistä saadaan arvoa ja taloudellista hyötyä.

Liikeidea voi olla esimerkiksi uuden tuotteen tai palvelun keksiminen, olemassa olevan tuotteen tai palvelun parantaminen, uusien markkinoiden löytäminen tai olemassa olevien markkinoiden uudelleen valloittaminen. Liikeidea voi olla myös yhdistelmä näitä eri elementtejä. Hyvä liikeidea vastaa asiakkaiden tarpeisiin ja on kannattava toteuttaa. Se voi myös erottautua kilpailijoista ja olla skaalautuva, eli sen avulla voidaan kasvattaa liiketoimintaa ja laajentaa markkinoita.

Liikeideaa on hyvä hyödyntää oman yrittäjätoiminnan aloittamisessa, ja se onkin pakollista tehdä, mikäli haluaa hakea starttirahaa oman yritystoiminnan aloittamisen tueksi. Erityisesti toiminimiyrittäjänä on hyvä tarkastella oman osaamisen ja tarjottavien palveluiden toimivuutta liikeidean muodossa. Kevytyrittäjänä liikeidea ei ole välttämättä tarpeellista tehdä, mutta omaa osaamista ja vahvuuksia on toki hyvä tarkastella. Mikäli omaa osaamista ja toimintaa haluaa tulevaisuudessa jatkaa toiminimiyrittäjänä, on liikeideaa hyvä jo hieman pohtia.

Mihin kysymyksiin liikeidea vastaa?

Liikeidea vastaa moniin tärkeisiin kysymyksiin, jotka auttavat yritystä hahmottamaan, millä tavalla se aikoo käytännössä toteuttaa yritysidean mukaista liiketoimintaa. Liikeidea vastaa usein kolmeen peruskysymykseen:  mitä yrityksesi tarjoaa, kenelle ja miten?

Alla on vielä muutamia tärkeitä kysymyksiä, joihin liikeidean on hyvä vastata.

 • Mitä tuotteita tai palveluita yritys tarjoaa?
 • Kenelle tuotteita tai palveluita tarjotaan?
 • Millä tavalla yritys erottuu kilpailijoistaan?
 • Millä tavalla yritys aikoo markkinoida tuotteitaan tai palveluitaan?
 • Millaisia resursseja yritys tarvitsee liikeidean toteuttamiseen?
 • Millaisia riskejä liittyy liikeidean toteuttamiseen?
 • Kuinka liikeidea voi tulevaisuudessa mahdollistaa yrityksen kasvun?

Hyvä liikeidea vastaa näihin kysymyksiin kattavasti, ja se auttaa yritystä hahmottamaan, millä tavalla se voi menestyä markkinoilla. Muistathan, että liikeidea ei ole muuttumaton, joten sitä tulee muokata tarpeen mukaan.

Mikä on yritysidea?

Yritysidea on yleensä ensimmäinen askel uuden yrityksen perustamisessa, ja sen kehittämiseen käytetään paljon aikaa ja vaivaa. Yritysidea onkin ajatus tai konsepti perustettavasta yrityksestä. Yritysidea voi perustua esimerkiksi uuteen tuotteeseen, palveluun, prosessiin tai liiketoimintamalliin. Yritysidea voi syntyä monella eri tavalla. Se voi synytä oman keksinnön, markkinoiden tarpeen tai oman henkilökohtaisen kokemuksen perusteella.

Hyvä yritysidea vastaa markkinoiden tarpeita, erottuu kilpailijoista, on kannattava toteuttaa ja sisältää kasvumahdollisuuksia. Se voi myös olla innovatiivinen tai ainutlaatuinen, jotta se erottuu kilpailusta.

Yritysidean kehittäminen on tärkeä vaihe uuden yrityksen perustamisessa, ja se vaatii tutkimusta, analyysiä ja luovaa ajattelua. Yritysidea ei kuitenkaan ole vielä liiketoimintasuunnitelma, vaan se on vasta lähtökohta, josta liiketoimintasuunnitelma kehitetään.

Liikeidea ja yritysidea

Mihin kysymyksiin yritysidea vastaa?

Yritysidea vastaa moniin tärkeisiin kysymyksiin ennen varsinaista liikeideaa. Yritysidean kysymykset auttavat hahamottamaan, että mitä tarkoitusta varten yritys halutaan perustaa. Alla on muutamia kysymyksiä, joiden kautta yrotysideaa voi lähteä rakentamaan.

 • Mitä tuotetta tai palvelua yritys tarjoaa?
 • Mihin tarpeeseen tai ongelmaan yritys tuo ratkaisun?
 • Kuinka yritys erottuu muista kilpailijoista?
 • Kenelle tuotteita tai palveluita myydään?
 • Millaisia tarpeita yrityksellä on liiketoimintansa aloittamiseen?
 • Miten yritys aikoo markkinoida tuotteita tai palveluita?
 • Millaisia rahoitustarpeita yrityksellä on? 
 • Millaisia riskejä ja haasteita liittyy yritysidean toteuttamiseen?

Hyvä yritysidea vastaa näihin kysymyksiin selkeästi ja kattavasti, ja se auttaa yrittäjää hahmottamaan, kuinka uusi yritys voi menestyä markkinoilla. Yritysidea on kuitenkin vasta alkuperäinen ajatus, ja sen kehittäminen vaatii jatkuvaa tutkimusta, analyysiä ja kehitystyötä.

Liikeidean arviointi

Omaa liikeideaa kannattaa ehdottomasti arvioida, sillä se on tärkeää liikeidean kehittämisessä ja toteuttamisesa. Kriittinen arviointi on erityisen tärkeää, sillä usein tarkastelemme omaa liikeideaamme vaaleanpunaisten lasien läpi, jolloin emme pysty arvioimaan ideaa jokaiselta näkökulmalta. Tarkastele liikeideasi vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja riskejä. Tarkastele ja arvioi, vastaako liikeideasi kohderyhmäsi tarpeita ja ongelmia, sekä tuottaako se arvoa mahdollisille asiakkaillesi.

Muista arvioida markkinoita sekä kilpailutilannetta toimialalla. Analysoi markkinatrendejä, kehitysnäkymiä sekä mahdollisia esteitä omaan liikeideaasi peilaten. Tarkastele taloudellisia ennusteita liiketoiminnan kannattavuudesta, kustannuksista ja tulonlähteistä. Arvioi myös, kuinka pitkällä aikavälillä yritys mahdollisesti saavuttaa kannattavuuden.

On tärkeää ennen kaikkea kuunnella asiakkaitasi ja kerätä mahdollista palautetta omasta liikeideastasi. Voit tehdä vaikka haastatteluita tai kyselyitä mahdollisesta kiinnostuksesta tai tarpeesta liikeideaasi kohtaan.

Muista myös, että liikeidea on alustava ajatus, joka mahdollisesti kehittyy ja jonka kuuluu kehittyä ja muovautua palautteen ja opittujen asioiden pohjalta. Ole siis valmis oppimaan ja ottamaan palautetta vastaan. Mentorilta tai asiantuntijalta haettu apu tai neuvot, eivät ole siis ollenkaan huonompi ajatus arvioida omaa liikeideaa ja hakea uusia näkökulmia.

Kriittisen tarkastelun merkitys

Muistathan tarkastella omaa liikeideaasi myös kriittisestä näkökulmasta? Oman liikeidean kriittinen arvioiminen auttaa sinua hahmottamaan toimialaa kokonaisuudessaan, sekä peilaamaan omaa ideaasi osaksi sitä. Lisäksi se auttaa vähentämään virheitä, tunnistamaan mahdollisia riskejä jo varhaisessa vaiheessa sekä kehittämään kestävää liiketoimintaa.

Arvioi realistisesti omaa liikeideaasi, sillä se auttaa havaitsemaan mahdolliset haasteet, esteet ja puutteet, jotka voivat vaikuttaa liikeidean toimivuuteen tai onnistumiseen. Tarkastele kriittisesti, kuinka liikeideasi erottuu kilpailijoista ja mitkä ovat ne myyntivaltit, jotka tekevät liikeideastasi houkuttelevan asiakkaille.

Liikeidean kriittinen tarkastelu auttaa myös arvioimaan, onko liikeidean tuotteelle tai palvelulle riittävää kysyntää markkinoilla. Näin voit varmistaa, että liikeidea vastaa todellista markkinatarvetta ja on potentiaalisesti kannattava. Samalla pysyt kartalla taloudellisesta kestävyydestä ja kannattavuudesta pitkällä aikavälillä, kun tarkastelet kriittisesti liiketoimintaan perustuvia taloudellisia arvioita ja ennusteita.

Markkinoiden potentiaalin arviointi

Markkinoiden potentiaalia on hyvä arvioida, jotta osaat tunnistaa oman liikeidean tuomaan arvon toimialalle. Markkinoiden potentiaalin arviointia avaa yrittäjälle näkymiä oman yritysidean menestymisestä sekä mahdollisesta kysynnästä toimialalla.

Markkinoiden potentiaalin arvioinnissa kannattaa tarkastella kohderyhmää ja sen tarpeita. Tarjoaako tuotteesi tai palvelusi ratkaisun johonkin kohderyhmäsi tapreeseen tai ongelmaan. Tarkastele myös markkinoiden kokoa, kuinka suuri joukko kuuluisi potentiaalisten asiakkaiden joukkoon, sekä kuinka iso asiakasmäärä tulisi olemaan tulevaisuudessa. Arvioi markkinoiden kilpailua, sekä sitä, kuinka pystyt erottumaan kilpailijoista omalla toimialallasi.

Markkinatrendejä on hyvä arvioida, jotta hahmotat mihin suuntaan markkinat ovat tulevaisuudessa menossa, ja kuinka esimerkiksi teknologian kehitys ja uudet innovaatiot vaikuttavat toimialan markkinoihin. Arvioi, kuinka oma liikeideasi sopii näihin trendeihin ja kuinka niistä voisi mahdollisesti hyötyä.

On tärkeää kerätä kattavaa ja monipuolista tietoa markkinoiden potentiaalista, sekä tehdä perusteellista analyysia toimialan näkymistä. Tämä auttaa sinua ymmärtämään ja hahmottamaan markkinoiden kokonaiskuvaa, sekä tarjoaa sinulle arvokasta tietoa siitä, onko liikeideallasi mahdollisuuksia menestyä ja kasvaa toimialalla.

FREE.fi Whatsapp