Ennakkovero ymmärrettävästi – Opas uusille yrityksille

Lukuaika: n. 6 minuuttia
Yrittäjyyskoulu  »  Taloushallinto   »   Ennakkovero ymmärrettävästi – Opas uusille yrityksille

Mikä on ennakkovero?

Ennakkovero on vero, jota henkilö tai yritys maksaa etukäteen tulevaa verovuotta varten. Se on osa verotusjärjestelmää, jonka tarkoituksena on tasata verotuksen kustannuksia vuoden aikana. Ennakkoveroa maksavatkin pääsääntöisesti yritykset ja yrittäjät. Ennakkovero perustuu aina tulevan vuoden arvioon tuloista ja niistä maksettavista veroista. Verovelvollinen arvioi tulevan vuoden tulonsa ja ilmoittaa ne verottajalle, jonka perusteella verottaja käyttää näitä arvioita ennakkoveron laskemisessa.

Ennakkoveroa maksetaan yleensä neljännesvuosittain tai kuukausittain. Ennakkoverotus on erityisen tärkeä yrityksille ja yrittäjille, koska se auttaa tasapainottamaan verotuksen maksueriä pitkin vuotta ja mahdollistaa kassavirran hallinnan. Se myös auttaa varautumaan verojen maksamiseen ja välttämään yllättävän suurien veromaksujen maksua verovuoden päätyttyä. On tärkeää huomata, että ennakkovero on ennakkoluonteinen maksu eikä se välttämättä vastaa tarkalleen verovelvollisen todellista ja lopullista veron määrää. Huomaathan, että mikäli olet arvioinut ennakkoverosi joko ylä- tai alakanttiin, vaikuttaa se mahdollisesti veronpalautuksiin tai jälkiveron määrään.

Milloin ennakkovero maksetaan?

Ennakkoveron maksuajankohdat vaihtelevat riippuen verovelvollisen tilanteesta. Yleisimmin ennakkoverot maksetaan kuukausittain tai neljännesvuosittain. Yritysten ja yrittäjien ennakkoverot maksetaan yleensä neljännesvuosittain. Ennakkovero perustuu arvioituihin tuleviin tuloihin ja se tulee maksaa ennakolta ilmoitettujen eräpäivien mukaisesti. On kuitenkin tärkeää huomata, että ennakkoverojen maksuajankohdat voivat vaihdella yksilöllisesti ja verovelvollisen tulee tarkistaa omat maksuajankohdat verottajan ohjeista tai verotuspäätöksestä.

Kun olet tehnyt ennakkoverosta hakemuksen, saat päätöksen yhteydessä ennakkoveron maksuohjeet. Ennakkoveropäätöksen yhteydessä saat tarkemmat tiedot maksusta, maksuerien määristä sekä eräpäivistä. Ennakkoveron eräpäivä on kuitenkin yleensä kuukauden 23. Päivä. Ennakkoveron ajankohtaisimmat tiedot löydät aina Veron sivuilta.

Ennakkovero Ymmärrettävästi: Opas Uusille Yrityksille

Ennakkoveron maksamisen ajankohta on tärkeä osa yrittäjän verotuksen hallintaa ja taloudellista suunnittelua. Verovelvollisen on tärkeää pitää mielessä nämä tärkeät ajankohdat, jotta ennakkoverot voidaan suorittaa oikein ja ajoissa. Maksamalla ennakkoveron eräpäivien mukaisesti verovelvollinen voi tasata verotaakkaa pitkin vuotta ja välttää suurten erien maksamisen verotuksen päättyessä. Lisäksi säännöllinen ennakkoverojen maksaminen auttaa varmistamaan, että verotusprosessi etenee sujuvasti ja mahdolliset jälkiverot tai viivästyskorot vältetään. Täsmällisesti suoritettu ennakkoveron maksaminen tarjoaa myös selkeän kuvan omasta taloudellisesta tilanteesta ja auttaa suunnittelemaan resurssien käyttöä tehokkaasti. Verovelvollisen tulisi seurata huolellisesti ennakkoverojen eräpäiviä ja varmistaa, että maksut suoritetaan oikeaan aikaan, jotta veroasiat pysyvät hallinnassa ja mahdolliset ongelmat voidaan välttää.

Miten ennakkovero lasketaan?

Ennakkoveron laskeminen vaihtelee hieman riippuen verovelvollisen tilanteesta. Ennakkovero perustuu arvioihin tulevista tuloista. Verovelvollisen tulee arvioida, kuinka suuria tuloja hän saa verovuoden aikana. Tämä voi sisältää esimerkiksi palkkatulot, eläkkeet, vuokratulot, yritystoiminnan tulot ja muut mahdolliset tulonlähteet.

Arvioidut tulot kerrotaan soveltuvalla veroprosentilla. Veroprosentti riippuu verovelvollisen verotettavasta tulotasosta ja muista tekijöistä. Veroprosentti voi vaihdella eri tuloluokissa. Veroprosentit löytyvät verottajan ohjeista tai veropäätöksestä. Arvioidut tulot kerrotaan veroprosentilla ja jaetaan ennakon maksuerien lukumäärällä. Esimerkiksi neljännesvuosittain maksettavissa ennakoissa arvioidut tulot kerrotaan veroprosentilla ja jaetaan neljällä.

Esimerkki:

Jos arvioitujen tulosten summa on 50 000 euroa ja sovellettava veroprosentti on 24 %, niin ennakkovero olisi: 50 000 euroa * 0,24 = 12 000 euroa.

Tässä on kuitenkin tärkeää huomata, että ennakkoveron laskeminen voi olla monimutkaisempaa, jos verovelvollisella on esimerkiksi poikkeavia tuloja tai verovähennyksiä. Jos olet epävarma ennakkoveron laskemisesta omassa tilanteessasi, suositeltavaa on ottaa yhteyttä veroviranomaisiin tai veroneuvojaan, jotka voivat antaa sinulle tarkempaa neuvontaa.

Miten ennakkovero määräytyy?

Ennakkovero määräytyy verovelvollisen arvioidun tulon perusteella. Verovelvollinen itse arvioi tulevan verovuoden tulot ja ilmoittaa ne verottajalle. Verottaja käyttää näitä arvioituja tuloja ennakkoveron perusteena.

Yritysten ja yrittäjien ennakkovero perustuu arvioituihin tuleviin tuloihin. Verovelvollinen antaa verottajalle ennakkoveroilmoituksen, jossa ilmoitetaan arvioidut tulot ja niiden perusteella lasketaan ennakkoveron määrä. Verottaja voi myös antaa ennakkoveroa koskevan verotuspäätöksen, jossa ilmoitetaan ennakkoveron suuruus. Verohallinto saa eläkevakuutuslaitoksilta myös tiedot yrittäjän arvioiduista YEL-työtuloista, eli yrittäjän eläkevakuutusmaksuista, jotka ovat yrittäjän tulevan eläkkeen perusteena. Tätä kautta, on Verohallinnon mahdollista tehdä arvio tulevasta ennakkoveron määrästä.

On tärkeää arvioida tulevat tulot mahdollisimman tarkasti, jotta ennakkovero olisi oikein. Jos tulot arvioidaan liian alhaisiksi, ennakkovero saattaa olla liian pieni, mikä voi johtaa jälkiveron maksamiseen ja mahdollisiin veronkorotuksiin. Jos taas tulot arvioidaan liian korkeiksi, ennakkovero voi olla liian suuri, jolloin ylimääräinen ennakkovero palautetaan veronpalautuksena. On suositeltavaa seurata tuloja ja tehdä tarvittavat ennakkoveron muutokset tarvittaessa, jotta ennakkovero vastaa mahdollisimman hyvin todellista verovelvollisen verotettavaa tuloa.

YEL-vakuutuksen lisäksi on hyvä pitää huolta työtä tehdessä omasta turvallisuudesta, ja me FREE.fi:llä vakuutammekin kaikki kevytyrittäjät tapaturma- ja vastuuvakuutuksilla kaikkien toimeksiantojen aikana. Lue lisää, kuinka huolehdimme turvallisuudestasi.

Kenen tulee maksaa ennakkoveroa?

Ennakkoveron maksaminen koskee pääasiassa yrityksiä, yrittäjiä ja tiettyjä muita tulonhankkimismuotoja, jotka eivät ole palkansaajia tai joiden tulot eivät ole ennakonpidätyksen alaisia. Ennakkoveron maksuvelvollisuus perustuu verolainsäädäntöön ja sen tarkoituksena on varmistaa, että verot kertyvät tasaisesti ja ajallaan. Kevytyrittäjän ei tarvitse huolehtia ennakkoverosta mutta kevytyrittäjän verotus on ajankohtainen asia. Käymmekin  seuraavaksi lyhyesti läpi, kenellä on velvollisuus maksaa ennakkoveroa.

Yritykset, kuten osakeyhtiöt, avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt, ovat yleensä velvollisia maksamaan ennakkoveroa. Ennakkovero perustuu yrityksen arvioituihin tuleviin tuloihin ja maksettaviin veroihin. Yritysten ennakkovero maksetaan neljännesvuosittain. Yksityisyrittäjät, kuten toiminimiyrittäjät ja ammatinharjoittajat, ovat myös velvollisia maksamaan ennakkoveroa. Ennakkoveron määrä perustuu yrittäjän arvioituihin tuleviin tuloihin ja maksettaviin veroihin. Yrittäjien ennakkovero maksetaan yleensä neljännesvuosittain.

On tärkeää huomata, että ennakkoveron maksuvelvollisuus voi vaihdella tilanteen mukaan. Jotkut tulonhankkimismuodot, kuten palkkatulot, eivät yleensä edellytä erillistä ennakkoveron maksamista, koska ennakkoverot peritään palkasta ennakonpidätyksen muodossa. On myös tärkeää, että verovelvollinen seuraa tulojaan ja ennakkoveron maksuja huolellisesti. Oikein suoritetut ennakkoverot auttavat välttämään jälkiveroja ja mahdollisia viivästysseuraamuksia, varmistaen samalla verotuksen sujuvuuden ja oman taloudellisen tilanteen hallinnan.

Huomaathan, että verottaja tekee verotuspäätöksen tai lähettää ennakkoveroilmoituksen, jossa ilmoitetaan ennakkoveron määrä ja maksuaikataulu. Me FREE.fi:llä emme voi tähän omalla toiminnallamme vaikuttaa. Onkin tärkeää seurata verottajan ohjeita ja ilmoittaa ja maksaa ennakkoverot oikein, jotta vältyt mahdollisilta veronkorotuksilta tai muilta seuraamuksilta.

Miten ennakkoveroa voi muuttaa?

Ennakkoveron muuttaminen tulee ajankohtaiseksi, kun yrittäjänä arvioidut tulosi tai verotuksen muut olosuhteet muuttuvat. Muutostarve voi liittyä esimerkiksi tulojen kasvuun, uuden tulonlähteen ilmenemiseen tai yritystoiminnan laajentumiseen. Onneksi ennakkoveroa voi muuttaa suhteellisen helposti ja joustavasti tarpeen mukaan.

Verovelvollisella on mahdollisuus tehdä muutoksia ennakkoveron määrään, maksuaikoihin tai maksuerien jakautumiseen verottajan ohjeiden mukaisesti. Muutoshakemus tehdään Verohallinnolle, joka arvioi uuden ennakkoveron määrän ja ilmoittaa siitä verovelvolliselle. Tämä mahdollistaa verotuksen joustavan hallinnan ja varmistaa, että ennakkovero vastaa paremmin verovelvollisen todellisia tuloja ja verotusolosuhteita.

Ennakkoveron muuttaminen tapahtuu yleensä verohallinnon kautta OmaVerossa, jossa voit tehdä muutoksia ennakkoveron määrään. Voit päivittää tuloarvioita, tarkistaa verotus- ja maksutietoja sekä muuttaa ennakkoveroa vastaamaan arvioitua verotettavaa tuloasi. Tämän lisäksi, voit lähettää muutoksesta verohallinnon lomakkeen, jossa voit ilmoittaa haluamasi muutokset ennakkoveroon. Lomakkeen voi lähettää postitse tai skannattuna sähköisesti verohallinnon ohjeiden mukaisesti.

Huomaathan, että ennakkoveroa voi muuttaa vain tietyin edellytyksin, kuten jos tuloarvioissa tapahtuu muutoksia tai jos taloudellinen tilanteesi muuttuu merkittävästi. Verohallinto arvioi muutospyynnöt tapauskohtaisesti ja tekee päätöksen ennakkoveron muutoksista. Ajankohtaisimmat tiedot ennakkoverosta ja sen muutoksista saat aina verottajalta, johon kannattaa olla kiperissä tilanteissa yhteydessä.

Ennakkoveron muutoksen vaikutus verotukseen

Mikäli ennakkoveroa joutuu muuttamaan, vaikuttaa se verotukseen. Ennakkoveron muutos vaikuttaa suoraan maksettavan veron määrään. Mikäli korotat ennakkoveroa, maksat enemmän veroa etukäteen ja siten pienennät mahdollisesti maksettavan jälkiveron määrää. Toisaalta, jos alennat ennakkoveroa, maksat vähemmän veroa etukäteen ja saatat joutua maksamaan jälkiveroa.

Ennakkoveron muuttaminen voi vaikuttaa myös korkoihin. Jos joudut maksamaan jälkiveroa, saatat joutua maksamaan korkoa veron lisäksi. Vastaavasti, jos olet maksanut liikaa ennakkoveroa ja saat palautusta, sinulle voidaan maksaa korkoa yli maksetulle määrälle. Ennakkoveron muutos voi vaikuttaa myös kassavirtaan, erityisesti yritysten tapauksessa. Jos alennat ennakkoveroa, saat enemmän käteistä yrityksellesi käytettäväksi lyhyellä aikavälillä. Toisaalta, jos korotat ennakkoveroa, sinun on varauduttava suurempiin verojen maksuihin etukäteen, mikä voi vaikuttaa yrityksen rahavirtaan.

Mikäli olet epävarma, kuinka juuri omalla kohdallasi ennakkovero muutos vaikuttaa verotukseen, ole yhteydessä suoraan verottajaan saadaksesi tarkempaa tietoa siitä, kuinka ennakkoveron muutos vaikuttaa verotukseesi.

FREE.fi Whatsapp